Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie 2007 02 27 Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinį posėdį

2007 02 28


2007 m. vasario 27 d. Kaišiadorių vyskupijos svečių namuose Birštone vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis.

Ypatingas dėmesys posėdyje buvo skirtas pašaukimų sielovadai. Vyskupams pristatyta Kauno kunigų seminarijos, Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarijos ir Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorių parengta medžiaga, kas šiuo metu daroma pašaukimų sielovados srityje, ir siūlymai, kaip būtų galima ugdyti dvasinius pašaukimus ateityje. Atkreiptas dėmesys, kad labai svarbu visuomenėje atkurti pozityvią kunigystės sampratą, o ją lemia dirbančių kunigų gyvenimo pavyzdys. Gražų savo gyvenimo liudijimą teikiantys kunigai gali labiausiai padėti jaunuoliams atrasti savo pašaukimą. Dvasiniai pašaukimai taip pat priklauso nuo šeimos, kurioje auga jaunuoliai, ir bendraminčių grupės, į kurią jie įsitraukia. Vyskupijų sielovados centrai galėtų ieškoti būdų, kaip pašaukimų sielovadą plėtoti jiems būdingoje srityje, daugiau dėmesio skirti pašaukimų sielovadai plačiąją prasme, t. y. ugdyti tokią gyvenimo sampratą, pagal kurią kiekvienas žmogus yra Dievo kviečiamas atlikti tam tikrą misiją. Vyskupai siūlė atkreipti dėmesį į Mišių patarnautojus, organizuoti jiems specialius susitikimus, stovyklas, rekolekcijas ir kitaip padėti pašaukimo ieškojimų kelyje. Sutarta, kad kiekviena vyskupija turės kunigą koordinuojantį pašaukimų sielovados darbą. Už dvasinių pašaukimų ugdymą atsakomybę turi jausti visi Bažnyčios nariai.

Vyskupai ad experimentum patvirtino Taikos ir teisingumo (Iustitia et Pax) komiteto, kurį buvo nuspręsta įkurti ankstesniame Vyskupų Konferencijos posėdyje, bendrąsias veikimo gaires. Komiteto tikslas – koordinuoti Lietuvos Vyskupų Konferencijos veiklą bei iniciatyvas socialinio teisingumo ir taikos srityse siekiant plačiau paskleisti ir įgyvendinti Bažnyčios mokymą apie socialinį teisingumą Lietuvoje bei už jos ribų. Taikos ir teisingumo komitetas palaikys ryšius su Popiežiškąja Taikos ir teisingumo taryba, Europos Iustitia et pax komisija, Iustitia et pax institucijomis veikiančiomis prie kitų šalių vyskupų konferencijų koordinuojant bendrą Bažnyčios veiklą siekiant socialinio teisingumo. Komitetas taip pat palaikys ryšius su valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis imantis iniciatyvų, kurios leistų skleisti bei įgyvendinti Bažnyčios mokymą apie socialinį teisingumą. Taikos ir teisingumo komiteto pirmininku išrinktas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.

Kauno jėzuitų gimnazijos direktorius ir Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus SJ posėdyje pristatė Lietuvos Katalikiškų mokyklų chartijos projektą. Šis dokumentas parengtas pagal Šventojo Sosto dokumentus apie katalikišką švietimą. Jame išdėstyta, kas yra katalikiška mokykla, koks turėtų būti jos ryšys su Bažnyčia, aptariama mokykloje turinti vyrauti aplinka bei nuotaika, mokymo ir ugdymo programos, mokinių vaidmuo, teisės ir pareigos, mokytojų bei mokyklos vadovo vaidmuo bei kompetencija. Vyskupai patvirtino Chartiją kaip laikinas gaires, kuriomis turėtų vadovautis katalikiškos mokyklos. Apibendrinus jos taikymo patirtį ir kylančias problemas bus siūloma Chartiją peržiūrėti ir tobulinti.

Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius kalbėjo apie darbą komisijos, kuri koordinuoja Jono Pauliaus II piligrimų kelio rengimo projektą. Programos įgyvendinimą planuojama suskirstyti į kelis laikotarpius, bus stengiamasi įtraukti įvairių partnerių. Į Piligrimų kelio projektą įtraukti popiežiaus Jono Pauliaus II kelionės metu aplankyti bei Lietuvai ypač svarbūs sakralinio paveldo objektai.

Vyskupas Rimantas Norvila supažindino su Europos Sąjungos vyskupų konferencijų komisijos (COMECE) pastaruosiuose posėdžiuose svarstytomis temomis, pristatė sociologinio vertybių tyrimo Europoje rezultatus bei pasirengimą būsimam kongresui Romoje. Juo bus paminėta Romos sutarčių, kurios laikomos Europos Sąjungos pradžia, pasirašymo 50 metų sukaktis. COMECE, kuriai priklauso Europos Sąjungos šalių vyskupų konferencijų atstovai, stebi ir analizuoja ES Parlamento veiklą, siūlo visuomenei bei politikams idėjas ir skatina diskusijas, paremtas Bažnyčios socialiniu mokymu. Vyskupas Rimantas Norvila Komisijoje atstovauja Lietuvos Vyskupų konferencijai.

Posėdyje buvo patvirtintas kunigo pažymėjimo lotynų kalba pavyzdys. Tai dokumentas patvirtinantis, kad jo turėtojas yra Katalikų Bažnyčios kunigas ir gali atlikti jam būdingas pareigas. Paprastai toks dokumentas yra pateikiamas užsienyje besikreipiant į bažnytines institucijas, kuriose kunigas nėra asmeniškai pažįstamas.

Posėdžio dalyviams buvo pateikta 2006 m. leidyklos „Katalikų pasaulio leidiniai“ ataskaita, taip pat 2004–2006 m. atlikto darbo apžvalga. Leidykla sėkmingai plečia savo veiklą ir kasmet parengia apie 40 leidinių. Ypač reikšminga yra praėjusiais metais išleista Naujojo Testamento su prel. Antano Rubšio komentarais laida.

Lietuvos vyskupai pakvietė popiežiaus Benedikto XVI 80-ies metų jubiliejų (balandžio 16 d.) ir antrąsias išrinkimo metines (balandžio 19 d.) visuotinai paminėti malda už Šventąjį Tėvą balandžio 22 d. (sekmadienį).

Kitą plenarinį Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdį numatyta sukviesti gegužės 15–17 d. Vilniuje.

Vyskupų Konferencijos sekretoriatas