LVK nariai + Arkivyskupas Gintaras Grušas

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 262 70 98
El. paštas:
curia@vilnensis.lt
 

Gimęs 1961 09 23
Kunigas 1994 06 25
Vyskupas 2010 09 04
Vilniaus arkivyskupas metropolitas 2013 04 05
 

Gimė 1961 m. rugsėjo 23 d. Vašingtone, JAV. Augdamas lietuviškoje šeimoje, įsitraukė į tautinę ir katalikišką išeivių veiklą. Aktyviai dalyvavo Los Angeles Šv. Kazimiero lietuvių parapijos gyvenime, Ateitininkų federacijos veikloje, 1983–1987 m. buvo Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos pirmininkas ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys.

Prieš stodamas į seminariją baigė matematiką ir informatiką Kalifornijos universitete Los Angeles (UCLA), dirbo IBM korporacijoje. Dvasines studijas pradėjo Pranciškonų universitete Steubenville, Ohio. Tolimesniems seminarijos mokslams išvyko į Romą – po dvejų metų Popiežiškoje Šv. Bedos kolegijoje, 1992 m. Vilniuje buvo įšventintas diakonu ir paskirtas Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės į Lietuvą komiteto generaliniu sekretoriumi. Grįžęs į Romą, tęsė studijas gyvendamas Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje, teologijos bakalauro laipsnį įgijo Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete.

1994 m. birželio 25 d. Vilniaus arkikatedroje arkivysk. A. J. Bačkio įšventintas kunigu. Tais pačiais metais išrinktas Lietuvos Vyskupų Konferencijos generaliniu sekretoriumi. 1997 m. grįžęs į Romą tęsė studijas Popiežiškajame Šv. Tomo Akviniečio universitete, čia 2001 m įgijo bažnytinės teisės daktaro laipsnį. 2001–2003 m. buvo Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi. 2002-2013 m. ėjo Lietuvos Vyskupų Konferencijos generalinio sekretoriaus pareigas.

Mons. G. Grušas ilgus metus buvo Vilniaus arkivyskupijos Kunigų tarybos narys ir konsultorius. Vadovavo komisijai, rengiančiai lietuvišką Kanonų teisės kodekso redakciją. Nuo 2006 m. – Ateitininkų federacijos Dvasios vadas. Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos priežiūros tarybos narys. Leidyklos Katalikų pasaulio leidiniai valdybos pirmininkas. Išeivių organizacijos Lietuvių katalikų religinė šalpa valdybos vicepirmininkas.

2003 m. Gintarui Grušui buvo suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas. Greta gimtosios lietuvių moka anglų, italų ir prancūzų kalbas.

2010 m. liepos 2 d. Šventasis Tėvas Benediktas XVI monsinjorą Gintarą Grušą paskyrė Kariuomenės ordinaru. Vyskupas nominatas buvo konsekruotas 2010 m. rugsėjo 4 d. Vilniaus arkikatedroje.

2013 m. balandžio 5 d. Popiežius Pranciškus paskyrė jį Vilniaus Arkivyskupu Metropolitu. Šią tarnystę pradėjo 2013 m. balandžio 23 dieną, įžengęs į Vilniaus arkivyskupo metropolito sostą.

Nuo 2014 m. spalio 28 d. eina Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininko pareigas.

2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininku.

2021 m. rugsėjo 25 d. išrinktas Europos vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) pirmininku.

 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK nariai Arkivyskupas Gintaras Grušas