NAUJIENOS
Vysk. P. A. Baltakis OFM amžino poilsio atguls Kretingoje Vyskupas Paulius Antanas Baltakis OFM amžino poilsio atguls senosiose Kretingos kapinėse. Gegužės 17 dieną miręs vyskupas emeritas pašarvotas Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje. Gegužės 20 ir 21 dienomis šv. Mišios už velionį šioje bažnyčioje bus aukojamos nuo 18 val.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. gegužės 14-16 d. plenarinį posėdį

Lietuvos vyskupų konferencijos nariai, 2019 m. gegužė. Fotografija vysk. R. Norvilos

Vyskupai posėdį pradėjo šv. Mišiomis ir malda už Velykų sekmadienį Šri Lankoje teroristinių atakų metu nužudytus žmones. Lietuvos vyskupai kviečia tikinčiuosius melstis už persekiojamus krikščionis, kad jie galėtų netrukdomi išpažinti savo tikėjimą.
Popiežiaus Pranciškaus žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga Gegužės 12-ąją minėsime Pasaulinę maldos už pašaukimus dieną. Drąsa rizikuoti dėl Dievo pažado - taip popiežius Pranciškus pavadino žinią, 56 kartą minimos dienos proga kreipdamasis į brolius ir seseris.
Lietuvos vyskupų laiškas Prezidento ir Europos parlamento rinkimams artėjant Šiomis dienomis esame kviečiami apsispręsti ir balsuoti rinkimuose. Kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga yra išreikšti savo valią bei taip prisidėti prie visuomenės gerovės ir laisvės vystymosi. Todėl raginame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones atlikti savo pareigą ir balsuoti Lietuvos prezidento bei Lietuvos atstovų Europos parlamente rinkimuose.
Pasirodė Katalikų žinynas 2019 Lietuvos vyskupų konferencija ir „Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido Katalikų žinyną 2019, kuriame - svarbiausia informacija apie pagrindines visuotinės katalikų Bažnyčios ir katalikų Bažnyčios Lietuvoje institucijas, vienuolijas, katalikiškas organizacijas, įstaigas, katalikų Bažnyčią kaimyninėse šalyse.
Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje Šv. Tėvas Pranciškus trokšta, kad visame pasaulyje tikintieji būtų kuo išsamiau supažindinami su Dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį Popiežius ir Didysis Al-Azhar imamas pasirašė Abu Dhabi 2019 m. vasario 4 d. Per Apaštalinę nunciatūrą apie tai informavo Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba. LVK dalijasi šio svarbaus dokumento vertimu į lietuvių kalbą.
Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 7-8 d. plenarinį posėdį Lietuvos vyskupų konferencijos vicepirmininku ir Liturgijos komisijos pirmininku išrinktas Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.
 
LVK įvykių retrospektyva▶▶▶

www.biblija.lt

eis.katalikai.lt

www.katekizmas.lt

katalikai.lt