Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Kvietimas į maldą už taiką sausio 26 d.

Pasaulyje augant įtampai ir iškilus grėsmei taikai Ukrainoje, Šventasis Tėvas Pranciškus savo 2022 m. sausio 23 d. Vidudienio maldoje paskelbė ateinantį trečiadienį, sausio 26 d., Maldos už taiką diena. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo kvietimą, rytoj, sausio 26 d., junkimės į maldą už taiką savo parapijose, religinėse bendruomenėse ir šeimose. 

Popiežius Pranciškus
Žinia 30-osios Pasaulinės ligonių dienos proga 

Šiai trisdešimtajai Pasaulinei ligonių dienai parinkta tema „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36) pirmiausia kreipia mūsų žvilgsnį į Dievą, „apstų gailestingumo“ (Ef 2, 4), kuris visada su tėviška meile žvelgia į savo vaikus, net jei jie tolinasi nuo jo. Gailestingumas iš tiesų yra tinkamiausias Dievo vardas, išreiškiantis Jo esmę – ne kaip proginis jausmas, bet kaip jėga, esanti visame, ką Jis daro. 

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. sausio 7 d. plenarinį posėdį

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė 2021 m. spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui.

Popiežius Pranciškus
Žinia 55-osios Pasaulinės taikos dienos proga

Kiekviename amžiuje taika yra ir dovana iš aukščiau, ir bendro įsipareigojimo vaisius. Visi gali prisidėti prie taikingesnio pasaulio kūrimo: pradėdami nuo savo širdies, santykių šeimoje, visuomenėje bei aplinkoje iki santykių tarp tautų ir valstybių.

Mirė apaštališkasis protonotaras Stasys Žilys (1924–2021)

Šį rytą, 2021 m. gruodžio 10 d., Popiežiškojoje šv. Kazimiero kolegijoje Romoje mirė ilgametis Kolegijos dvasios tėvas, buvęs Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos bendradarbis, žymus dailininkas, apaštališkasis protonotaras Stasys Žilys (1924–2021). Pateikiame velionio biografiją.   

Popiežius Pranciškus
Žinia Tarptautinės neįgaliųjų dienos proga

Tarptautinės jums skirtos dienos proga norėčiau tiesiogiai kreiptis į jus, kurie gyvenate turėdami negalią, ir pasakyti jums, kad Bažnyčia jus myli ir jai reikia kiekvieno iš jūsų, kad ji galėtų vykdyti savo misiją tarnaudama Evangelijai.

Kardinolo S. Ryłko homilija Santa Maria Maggiore bazilikoje Romoje, švenčiant padėkos už bendrą lietuvių ir lenkų kelionę šv. Mišias

2021 m. spalio 28 d. Romos Santa Maria Maggiore bazilikoje buvo švenčiamos iškilmingos padėkos šv. Mišios, minint Abiejų tautų respublikos 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucijos ir Tarpusavio įsipareigojimo 230 metų jubiliejų. Šioms Mišioms vadovavo Kardinolas Stanisław Ryłko, Popiežiškosios Santa Maria Maggiore bazilikos Klebonas. Mišias koncelebravo Lietuvos ir Lenkijos vyskupų delegacijos, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ir  Krokuvos arkivyskupas metropolitas Marek Jędraszewski; dalyvavo ir Romoje studijuojantys kunigai. Čia pateikiame kard. S. Ryłko šv. Mišių pradžioje pasakytą prakalbą bei homiliją.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2021 m. lapkričio 11-13 d. plenarinį posėdį

Pagrindinį dėmesį vyskupai skyrė spalio 10 d. Romoje, o spalio 17 d. vietinėse Bažnyčiose prasidėjusiam XVI Generalinės ordinarinės Vyskupų sinodo asamblėjos dieceziniam etapui. Lietuvoje jau veikia internetinė svetainė https://sinodas.katalikai.lt, į lietuvių kalbą išversti ir paskelbti visi Sinodo dokumentai bei pagalbinė medžiaga, vyskupijose jau yra paskirti sinodinio kelio koordinatoriai, suformuotos sinodinio kelio vyskupijose komandos.

Perženkime slenkstį 

Dievas  leidžiasi sutinkamas žmonėse, ypač – visokio vargo ištiktuose. Atpažinkime Jį išalkusiuose ir ištroškusiuose, keleiviuose ir ligoniuose bei atsiliepkime konkrečia ir veiklia, gailestinga artimo meile.

LIBANO KRIKŠČIONIMS REIKIA JŪSŲ PAGALBOS

Kviečiame tikinčiuosius ir visus geros valios žmones malda bei auka padėti savo broliams Libane.

Popiežius Pranciškus
Žinia 36-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga

Šiandien dar kartą Dievas byloja kiekvienam iš mūsų: „Kelkis!“ Visa širdimi viliuosi, kad ši žinia padės mums pasirengti naujiems laikams, naujam žmonijos istorijos puslapiui.

Lietuvos vyskupų kreipimasis
Dėl sinodinio kelio pradžios

Pirmojo sinodinės kelionės etapo tikslas yra puoselėti platų konsultacinį procesą, įtraukiant Bažnyčių ganytojus bei tikinčiuosius ir visus geros valios žmones, kurie norėtų tarti žodį apie Bažnyčią. Sinodinis kelias visų pirma yra viltį sužadinantis dvasinis procesas, vedantis link savęs įvertinimo, pasidalijimo ir atsivertimo.