Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. lapkričio 7–9 d. plenarinį posėdį

2022 m. lapkričio 7–9 d. Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Posėdyje dalyvavęs apaštalinis nuncijus arkivysk. P. Rajič papasakojo apie Vyskupų sinodo žemyninį etapą, neseniai ir lietuvių kalba pasirodžiusį šio etapo darbinį dokumentą Išplėsk savo palapinės erdvę bei pakvietė nenustoti melsti taikos Ukrainoje.

Vyskupų sinodo žemyninio etapo darbinis dokumentas
Išplėsk savo palapinės erdvę (plg. Iz 54, 2) (2022 10 24)

Sinodas tęsiasi! Praėjus metams nuo Sinodinės kelionės pradžios, galime tai entuziastingai patvirtinti! Per šią pirmąją konsultacinio etapo dalį milijonai žmonių visame pasaulyje įsitraukė į sinodo veiklą: vieni dalyvaudami vietinio lygmens susitikimuose, kiti – bendradarbiaudami įkvepiant ir koordinuojant veiklą įvairiais lygmenimis, treti – aukodami savo maldas už sinodą: „Taip pat dėkojame kontempliatyviosioms vienuolėms, kurios lydėjo savo žmones maldoje ir toliau meldžiasi už Sinodo vaisius“ (Peru VK). Visi šie įsitraukę žmonės yra tikrieji sinodo veikėjai!

Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba
KATECHEZĖS VADOVAS

Popiežiškoji naujosios evangelizacijos taryba 2020 m. kovo 23 d. paskelbė Katechezės vadovą. Čia pateikiamas šio svarbaus dokumento vertimas į lietuvių kalbą.

Vyskupo Bertramo Meierio susitikimas su Lietuvos vyskupais

2022 m. spalio 19 d. Lietuvoje lankėsi Augsburgo vyskupas Bertramas Meieris. Vysk. B. Meieris vadovauja komisijai, kuri Vokietijos vyskupų konferencijoje atsakinga už tarptautinius santykius, už įvairių vokiečių katalikų solidarumo akcijų (Adveniat, Misereor, Missio, Renovabis ir kt.) veiklą bei už tarpreliginį dialogą.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2022 m. rugsėjo 16 d. plenarinį posėdį

Posėdžio metu vyskupai daug dėmesio skyrė kandidatų į kunigystę ugdymo seminarijose, seminarijų materialinio aprūpinimo klausimams. Konstatuota, kad daugiausia naujų pašaukimų į kunigystę yra tose parapijose, kur darbuojasi pasiaukojantys, savo gyvenimu ir malda Evangelijos dvasią skleidžiantys kunigai. Toliau posėdyje svarstyti liturgijos klausimai. Aptarti ir delegatūrų bei pareigybių klausimai.

Popiežius Pranciškus
Žinia 37-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga (2022–2023 m.)

Brangūs jaunuoliai, svajoju, kad per Pasaulio jaunimo dienas galėtumėte iš naujo patirti susitikimo su Dievu ir savo broliais bei seserimis džiaugsmą. Po ilgo atotrūkio ir izoliacijos laikotarpio, Dievo padedami, Lisabonoje iš naujo atrasime broliško tautų ir kartų apsikabinimo džiaugsmą, susitaikymo ir taikos apsikabinimą, naujos misionieriškos brolybės apsikabinimą!

GAIRĖS, REGLAMENTUOJANČIOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS DVASININKŲ, PAŠVĘSTOJO GYVENIMO INSTITUTŲ AR APAŠTALIŠKOJO GYVENIMO DRAUGIJŲ NARIŲ IR KITŲ BAŽNYČIOJE TARNAUJANČIŲ ASMENŲ ELGESĮ SU NEPILNAMEČIAIS IR PAŽEIDŽIAMAIS SUAUGUSIAIS

Šiandien, 2022 m. rugsėjo 1 d., įsigalioja Gairės, reglamentuojančios Katalikų Bažnyčios dvasininkų, pašvęstojo gyvenimo institutų ar apaštališkojo gyvenimo draugijų narių ir kitų Bažnyčioje tarnaujančių asmenų elgesį su nepilnamečiais ir pažeidžiamais suaugusiais. Jos pakeičia nuo 2014 m. vasario 13 d. galiojusias Prevencijos gaires dėl Katalikų Bažnyčioje dirbančių dvasininkų, vienuolių, savanorių ir kitų darbuotojų elgesio su nepilnamečiais. Šiose Gairėse atsispindi visi dabar galiojantys Šventojo Sosto priimti nutarimai nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusių apsaugos klausimais.

Popiežius Pranciškus
Žinia Pasaulinei maldos dėl rūpinimosi kūrinija dienai 

„Įsiklausyk į kūrinijos balsą“ – tokie yra šių metų Kūrinijai skirto laikotarpio tema ir kvietimas. Ekumeninis laikotarpis prasideda rugsėjo 1-ąją Pasauline maldos dėl rūpinimosi kūrinija diena ir baigiasi spalio 4-ąją Šv. Pranciškaus švente. Tai ypatingas metas visiems krikščionims kartu melstis ir rūpintis mūsų bendraisiais namais.

SINODINIO KELIO LIETUVOJE ĮŽVALGŲ APIBENDRINIMAS

Popiežiaus Pranciškaus inicijuotas Sinodinis kelias tapo proga susitikimams ir pokalbiams, kuriuose dalyvavo tiek aktyvūs parapijų nariai, tiek ir paribiuose esantys žmonės, pašvęstojo gyvenimo institutai bei katalikiškos organizacijos. Sinodinio kelio eigą kiek trikdė dėl pandemijos įvesti apribojimai bei karas Ukrainoje, tačiau tai nesutrukdė judėti pirmyn.

Popiežius Pranciškus
Žinia 6-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga

„Jėzus Kristus [...] dėl jūsų tapo vargdieniu“ (plg. 2 Kor 8, 9). Šiais žodžiais apaštalas Paulius kreipiasi į pirmuosius Korinto krikščionis, norėdamas pagrįsti jų solidarumo su vargstančiais broliais įsipareigojimą. Pasaulinė vargstančiųjų diena ir šiemet ateina kaip sveika provokacija, padedanti mums apmąstyti savo gyvenimo būdą ir daugybę dabarties vargo apraiškų.

Lietuvos vyskupų ganytojiškasis laiškas
„Bažnyčios mokymas apie šeimą nesikeičia“

Šeima – pirmoji ir pagrindinė visuomenės ląstelė, prigimtinė žmogiškoji bendruomenė bei visos visuomenės gyvybinis poreikis. Vienas kitą papildydami vyras ir moteris kuria savo šeimą – „santuoka grįstą natūralią bendruomenę“ (Amoris laetitia, 52).