LVK nariai + Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Vyskupas Arūnas Poniškaitis

Šventaragio g. 4
LT-01122 Vilnius

Tel. (5) 262 70 98
El. paštas:
arunas.poniskaitis@vilnensis.lt
 

Gimęs 1966 08 01
Kunigas 1992 05 31
Vyskupas 2010 03 04
Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras 2010 02 05  

Gimė 1966 m. rugpjūčio 1 d. uoliai praktikuojančių katalikų šeimoje, pakrikštytas Griškabūdžio bažnyčioje. Pirmuosius ketverius metus gyveno tėviškėje, Žvirgždaičių parapijos Vyšpinių kaime (Šakių rajonas), vėliau – Vilkaviškyje, kur 1984 m. baigė 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija). Po privalomosios tarnybos sovietinėje armijoje, 1987 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1992 m. gegužės 31 d. Marijampolėje iš vysk. Juozo Žemaičio MIC rankų gavo kunigystės šventimus ir paskirtas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru. Teologijos studijas tęsė Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, kur 1997 m. įgijo teologijos licenciato, o 2001 m. – teologijos daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą ėjo Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebono, 2001–2004 m. – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvo pareigas. 2001–2009 m. dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, kursus Marijampolės kunigų seminarijoje ir Marijampolės kolegijoje. 2003 m. kun. Arūnas Poniškaitis buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, o 2004 m. – Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. 2005 m. jam suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas. Jis taip pat buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu ir konsultoriumi, Marijampolės „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kapelionu, Vilkaviškio vyskupijos atstovu leidinyje „Bažnyčios žinios“, Ateitininkų federacijos Marijampolės vietovės valdybos dvasios vadu.

2010 m. vasario 5 d. Popiežius Benediktas XVI mons. Arūną Poniškaitį paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu.

2010 m. kovo 4 d. Vilniaus arkikatedroje konsekruotas vyskupu; tą pačią dieną Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis paskyrė vysk. Arūną Poniškaitį Vilniaus arkivyskupo generalvikaru.

2011-2017 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas. 2017 m. lapkričio 20 d. išrinktas LVK Šeimos reikalų tarybos pirmininku.

 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK nariai Vyskupas Arūnas Poniškaitis