LVK nariai + Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

Vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM

Upytės g. 3
LT-35248 Panevėžys

Tel. (45) 43 51 56
Faks. (45) 50 04 07
El. paštas:
kurija@paneveziovyskupija.lt
 

Gimęs 1973 06 08
Kunigas 2000 07 15
Vyskupas 2012 04 14
Panevėžio vyskupas 2016 05 20
 

Genadijus (vienuolinis vardas Linas) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje.

Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų Brolių vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Kennebunkport, Maine (JAV).

1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.

Nuo 1993 iki 1995 metų mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete.

Nuo 1995 iki 2000 metų studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“ ir 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį.

1996 m. rupjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolinį Lino vardą. 2000 m. liepos 15 d. buvo pašventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų Brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.

2000 m. buvo paskirtas Kretingos parapijos vikaru. 2001–2004 metais ėjo Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijono pareigas. 2003–2004 m. dirbo Kretingos parapijos klebonu, 2004–2007 m. – Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonu. 2007–2010 metais ėjo Noviciato magistro pareigas. 2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007–2013 m. kadencijai. Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.

2012 m. vasario 11 d. Popiežius Benediktas XVI tėvą Liną Vodopjanovą paskyrė Telšių vyskupijos vyskupu augziliaru, suteikdamas jam Quizos vyskupo titulą.

2012 m. balandžio 14 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje buvo konsekruotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupo generalvikaru.

2014 m. spalio 28 d. išrinktas LVK Vienuolijų reikalų komisijos pirmininku, o 2015 m. - vyskupu, atsakingu už aplinkos apsaugos klausimus.

2016 m. gegužės 20 d. paskirtas Panevėžio vyskupu ordinaru.

 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK nariai Vyskupas Linas Vodopjanovas OFM