Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Pastoraciniai pasiūlymai Tikėjimo metams Lietuvoje

Popiežius Benediktas XVI spalio 11 dieną paskelbdamas Tikėjimo metus, kviečia visus pasaulio katalikus giliau apmąstyti ir atnaujinti savo tikėjimą: „švęskime tuos metus prideramai ir vaisingai. Intensyviau apmąstykime tikėjimą, kad visiems į Kristų tikintiesiems padėtume sąmoningiau ir tvirčiau pritarti Evangelijai, ypač gilių permainų valandą, kurią kaip tik dabar išgyvena žmonija. Turėsime progą išpažinti tikėjimą į prisikėlusį Viešpatį savo katedrose ir viso pasaulio bažnyčiose, savo namuose ir šeimose, kad kiekvienas labiau pajustų poreikį geriau pažinti ir būsimoms kartoms perduoti nekintamą tikėjimą.“ (Porta fidei, 8). Atsiliepiant į šį raginimą, ieškoma įvairių iniciatyvų, kurios galėtų tapti papildoma pagalba, gilinantis į tikėjimo slėpinį, kurį mums perteikia Bažnyčia per Jėzaus Kristaus Apreiškimą ir savo mokymą. Šias pastangas galima apibendrinti sekančiais punktais:

LIETUVOS MASTU

 1. Ganytojų laiškas pradedant Tikėjimo metus.
 2. Skatinti tikinčiuosius išmokti bei parapijose sekmadieniais praktikuoti Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą. Parengti lankstinuką, kuris būtų dalijamas parapijose.
 3. Raginimas bažnyčiose ant šoninių altorių padėtiKatalikų Bažnyčios Katekizmą, kaip regimą ženklą Bažnyčios mokymo, kuris yra skirtas tikintiesiems kaip konkrečios gairės tikėjimo ir doros klausimais.
 4. Internete sukurti Tikėjimo metams skirtą puslapį. Jame bus talpinami fundamentalūs Bažnyčios dokumentai, skirti minėtų metų šventimui: Vatikano II Susirinkimo nutarimai, Katalikų Bažnyčios Katekizmas ir jo Santrauka (Kompendiumas), popiežiaus katechetinės homilijos bei kalbos. Puslapyje pateikiamas logotipas, himnas, naujienos iš pasaulio ir Lietuvos, susijusios su Tikėjimo metais. O taip pat straipsniai, video, audio ir kita metodinė medžiaga, skirta asmeniniam pasiskaitymui ir katechezėms. Kviečiame visas religinės organizacijas prisidėti prie šio bendro projekto. Puslapis bus aktyvuotas spalio 11 dieną, jo nuoroda: www.tikejimometai.lt
 5. Pakviesti katalikišką žiniasklaidą įsijungti aktyviau į vaisingesnį tikėjimo slėpinio perteikimą tikintiesiems ir tiems, kurie nutolę, abejojantys ar netikintys. Įgyvendinti Lietuvoje Popiežiškosios kultūros tarybos rengiamo ir jau pasaulyje veikiančio „Pagonių kiemo“ projektą. Tai yra dialogas su netikinčiaisiais arba su pakrikštytais, bet nepraktikuojančiais katalikais tikėjimo klausimais. Pasiūlymas rengti „Pagonių kiemo“ pašnekesius ir diskusijas.
 6. Paskatinti katalikišką akademinę visuomenę (katalikiškas mokymo institucijas, kunigų seminarijas bei atskiras organizacijas) ir pašvęstojo gyvenimo institutus rengti seminarus ir konferencijas, rašyti straipsnius tikėjimo tematika.
 7. Pakviesti kunigus teologus, kurie galėtų pasiruošti pakalbėti teologinėse konferencijose pagal Vatikano II Susirinkimo dokumentus. Jie galėtų apžvelgti šiuos dokumentus per vyskupijose organizuojamus kunigų formacijos susirinkimus.
 8. Vienas iš svarbių renginių Lietuvos mastu, telkiant tikinčiuosius, o ypač jaunimą bendrai maldai ir liudijimui, tai Jaunimo Dienos „Jus aš draugais vadinu“ (plg. Jn 15, 1–14) Kaune Žalgirio arenoje 2013 metais birželio paskutinį savaitgalį.

VYSKUPIJŲ IR PARAPIJŲ LYGIU

 1. Iškilmingas Tikėjimo Metų atidarymas spalio 11 d. vyskupijų katedrose.
 2. Visais Tikėjimo metų sekmadieniais, išskyrus privalomų švenčių dienomis, sakomi gerai paruošti ir pritaikyti tikinčiųjų supratimui katechetiniai pamokslai.
 3. Paskatinti tikinčiuosius perskaityti ir rūpestingai apmąstyti Šventojo Tėvo Benedikto XVI apaštališkąjį laišką „Porta fidei“.
 4. Kuo plačiau parapijinėje sielovadoje panaudoti jaunimui skirtą katekizmą YOUCAT bei šio katekizmo maldynėlį jaunimui, kuris netrukus bus išleistas.
 5. Adventiniai renginiai, skirti pagilinti tikėjimą. Katechetiniai susitikimai, kuriuose aiškinami šv. Mišių tekstai, jų prasmė, sakramentai ir jų reikšmė. Apologetinės diskusijos.
 6. Adventinis šeimų lankymo laikas, kurio metu pakviesti tikinčiuosius atrasti krikščionišką Ženklą savo namuose. Paskatinti klebonus tikinčias šeimas pakviesti įsigyti, o gal net patiems padovanoti šeimų lankymo metu kryželį ar kitą krikščionišką ženklą. Šia linkme būtų labai naudingas egzorcistų sąjungos indėlis - parengtos konferencijos ar straipsniai aiškinant ir pristatant tikėjimui prieštaraujančius prietarus, magijas, burtus ir kt. dalykus.
 7. Gavėnia. Katechetiniai susitikimai, kuriuose kalbama apie tikėjimo liudytojus — šventuosius ir jų reikšmę šiandienai. Kryžiaus kelio apmąstymai su vyskupijose veikiančiais centrais ir maldos grupelėmis bei jaunimo organizacijomis.
 8. Piligriminės kelionės „Aplankyk šventovę su šeima“. Skatinti tikinčiųjų piligrimystę po Lietuvos šventoves, ypač pakviesti keliauti palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų keliu Lietuvoje. Piligriminės kelionės kunigams ir tikintiesiems į Romą, Lurdą, Fatimą, šv. Žemę, Taize. Keliaujame su katechetais, su jaunimu, parapijos aktyvu. Tikėjimo ir maldos bendrystė.
 9. Gegužės mėnuo. „Marija — tikėjimo žmogus“. Marija atsiveria savo pritarimu Dievo kvietimui, kuris nepanaikina žmogaus laisvės, bet dėka savo malonės ją ugdo ir stiprina. Tikėjimas leidžia žmogui išsiskleisti pilnutinai, tapti tikru žmogumi. Koks mūsų atsakas į Dievo malonę? Kasdieniniai katechetiniai pamokslai.
 10. Raginti parapijų klebonus aktyvinti maldos grupeles savo parapijose, organizuoti eucharistines adoracijas, šv. Rašto skaitymą ir apmąstymus, melstis už katalikiškas šeimas.
 11. Svarbiausi vyskupijų šventovių atlaidai. Paruošti tikėjimo tematika pamokslus, kurie kviestų susimąstyti ir iš naujo atrasti savo ryšį su Dievu.
 12. Telšių vyskupijoje Žemaičių Krikšto šešių šimtųjų metų sukakties Jubiliejiniai renginiai, primenantys tikėjimo pradžią šiame regione.
 13. Iškilmingas Tikėjimo Metų uždarymas vyskupijų katedrose 2013 metais lapkričio 24 dieną.

ASMENINIS LYGMUO

Tikėjimo metai sutampa gražiomis visai Bažnyčiai svarbiomis sukaktimis: Vatikano II Susirinkimo pradžios penkiasdešimtosios metinės (palaimintasis popiežius Jonas XXIII iškilmingai atidarė Susirinkimą 1962 m. spalio 11 d.) ir Katalikų Bažnyčios Katekizmo paskelbimo dvidešimtosios metinės (palaimintasis popiežius Jonas Paulius II paskelbė naująjį Katekizmą 1992 m. spalio 11 d.). Tad svarbu paraginti tikinčiuosius domėtis Bažnyčios Mokymu, kuris mus vienija ir padeda atrasti teisingą kelią link pilnutinio tikėjimo slėpinio suvokimo.

 1. Pakviesti tikinčiuosius įsigilinti į svarbius tikėjimo šaltinius: Šventąjį Raštą, Katalikų Bažnyčios Katekizmą ir Vatikano II Susirinkimo dokumentus bei popiežiaus Benedikto XVI mokymą. Atrasti noro ir laiko dvasinei savišvietai.
 2. Suvokti kasdieninės maldos prasmę savo asmeniniame gyvenime. Sekmadienio šv. Mišių šventimas, aktyvus dalyvavimas sakramentiniame gyvenime padeda atrasti naujus dvasios turtus. Malda šeimose, malda grupelėse, eucharistinė adoracija, rožinis – praktiški būdai, kuriais vis labiau išgyvename savo asmeninį ir bendruomeninį tikėjimą.
 3. Tikėjime yra svarbi ne tik vertikalioji, bet ir horizontalioji veiklos dimensija, kuri mus išvaduoja nuo užsidarymo vien savo poreikiuose ir padaro mus pajėgius atsiverti pilnatvei, aukotis, mylėti, tarnauti ir dalintis. Skatinama tikinčiųjų savanorystė savo parapijose.
 4. Uždegantys pavyzdžiai – tikėjimo liudytojai. Šventieji padeda suvokti kaip gyventi autentiškai krikščionišką gyvenimą. Kvietimas atrasti šventuosius savo gyvenimo kasdienybėje, skaitant religinę knygą, straipsnius, klausantis radijo laidų.
 5. Tikėjimas mus pačius kviečia tapti Kristaus Gerosios Naujienos nešėjais. Būkime tikėjimo liudytojai savo aplinkoje: pavyzdžiu, patarimu, pokalbiu, maldos praktika. Nebijokime asmeniškai pakviesti savo draugus įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Gal jiems trūksta drąsos, o mūsų asmeniškas pakvietimas gali tapti labai reikšmingas tiems, kurie dėl tam tikrų priežasčių nutolo nuo tikėjimo.
 6. Tikėjimas kiekvieną įpareigoja asmeniniam dvasiniam tobulėjimui. Stenkimės įkūnyti krikščioniškas dorybes savo kasdienybėje, tampant vis nuolankesniais, kantresniais, mylinčiais, atleidžiančiais ir kartu laisvais Kristaus tiesoje.
 7. Apaštališkoji Penitenciarija, popiežiaus Benedikto XVI įgaliota, paskelbė dekretą, kuriuo suteikiami visuotiniai atlaidai Tikėjimo metų proga. Tikintieji kviečiami pasinaudoti šia specialia malone, pagal nurodytas sąlygas ir būdus.
LVK Sekretoriatas

Šiems pastoraciniams pasiūlymams buvo pritarta LVK plenariniame posėdyje, vykusiame 2012 spalio 3–4 dienomis Vilniuje.