Naujienos

LVK įvykių retrospektyva

Popiežiškųjų misijų draugijų nacionaliniu direktoriumi paskirtas kun. A. Barelli SDB

Tautų evangelizavimo kongregacijos dekretu kun. Alessandro Barelli SDB penkeriems metams paskirtas keturių Popiežiškųjų misijų draugijų – Popiežiškosios Dvasininkų bei evangelinius patarimus praktikuojančių vyrų ir moterų misijų konsociacijos, Popiežiškosios Tikėjimo sklaidos misijų, Popiežiškosios Šv. Apaštalo Petro draugijos ir Popiežiškosios Šventosios vaikystės draugijos – Lietuvos nacionaliniu direktoriumi. Šias pareigas kun. A. Barelli SDB eis iki 2024 m. birželio 28 d.

Lietuvos vyskupų konferencija primena, kad 2019 m. spalį paskelbęs Ypatinguoju misijų mėnesiu popiežius Pranciškus tikinčiųjų prašė „jautriai rūpintis Evangelijos skelbimu, bendruomenių atsivertimu į misijų bei evangelizacijos tikrovę“. Ypatingojo 2019-ųjų misijų mėnesio tema – „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“. 

„Bažnyčia, išeinanti į toliausius pakraščius, reikalauja nuolatinio ir nepaliaujamo misionieriško atsivertimo, – Žinioje 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga rašo Šventasis Tėvas. – Kiek daug šventųjų, kiek daug tikėjimo vyrų bei moterų mums liudija ir parodo, kokiu būdu įmanomas ir įgyvendinamas šis neribotas atvirumas, šis gailestingas išėjimas kaip raginantis meilės impulsas, meilės, kuriai būdinga dovanos, aukos ir nesavanaudiškumo logika (plg. 2 Kor 5, 14–21)! Reikia, kad tas, kuris skelbia Dievą, būtų Dievo vyras (plg. Apaštališkasis laiškas Maximum illud).“ Popiežiaus Pranciškaus žodžiais, šis įgaliojimas skirtas tiesiogiai kiekvienam iš mūsų: aš visuomet esu misija; tu visuomet esi misija; kiekvienas pakrikštytasis ir pakrikštytoji yra misija. 

„Kuris myli, leidžiasi į kelią, yra raginamas išeiti iš savo ribotumo, yra traukiamas ir traukia, dovanoja save kitam ir užmezga gyvybę teikiančius santykius. Nė vienas nėra nenaudingas ar nesvarbus Dievo meilei. Kiekvienas iš mūsų esame misija pasaulyje, nes esame Dievo meilės vaisius. Net jeigu mano tėvas ar motina išdavė meilę melagystėmis, neapykanta ir neištikimybe, Dievas niekada neatima gyvybės dovanos, nuo amžių skirdamas kiekvienam savo vaikui dalyvauti jo dieviškajame ir amžinajame gyvenime (plg. Ef 1, 3–6)“, – rašoma popiežius Pranciškaus Žinioje 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga. Katalikų Bažnyčia ją kasmet švenčia priešpaskutinį spalio sekmadienį. 

Ypatingasis misijų mėnuo prasidės spalio 1-ąją, minint misijų globėją šv. Teresę Lizjietę. Tą dieną 12 val. Kaišiadorių katedroje visi Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, į kurias ypač kviečiami Gyvojo rožinio brolijų nariai bei katalikiškųjų mokyklų mokytojai ir moksleiviai. 

Lietuvos vyskupų konferencijos informacija