LVK organai + Sekretoriatas

LVK sekretoriatas

LVK Generalinis sekretorius
kun. Kęstutis SMILGEVIČIUS

Reikalų vedėja
Birutė BARTASŪNAITĖ

Sekretorė
Raminta ALEKNIENĖ

Vertėjas
Kastantas LUKĖNAS

Redaktorė stilistė
Violeta MICEVIČIŪTĖ

Konferencijos sekretoriatui vadovauja Konferencijos generalinis sekretorius, renkamas trejų metų laikotarpiui.

Generaliniu sekretoriumi gali būti ir vyskupo šventimų neturintis kunigas, tačiau šiuo atveju su vyskupų skyrimu bei parinkimu susijusiems svarstymams ir kitiems paslaptį laikyti reikalaujantiems klausimams sekretoriaus pareigoms išrenkamas ir vienas vyskupas.

Generalinis sekretorius eina sekretoriaus pareigas ir tvarko Konferencijos archyvą. Jis taip pat informuoja visus Konferencijos narius apie Plenarinio posėdžio sprendimus bei Nuolatinės tarybos veiklą, rašo įvairius raštus, apie juos informuoja ir prireikus skelbia, palaiko ryšius su kitomis Vyskupų Konferencijomis.