LVK pavaldžios struktūros + Lietuvos Caritas

Lietuvos Caritas

Papilio g. 5
LT-44275 Kaunas

Tel. (37) 20 54 27
El. paštas: 
caritas@caritas.lt

Svetainė internete: www.caritas.lt

Generalinė sekretorė – Deimantė BUKEIKAITĖ
 

Lietuvos Caritas yra Lietuvos vyskupų konferencijai pavaldi savanoriškos karitatyvinės veiklos organizacija, teikianti vargstantiems socialinę ir dvasinę pagalbą.

Lietuvos Caritas teikia įvairias socialines, medicinines, konsultacines paslaugas socialiai remtiniems visuomenės nariams. Veikia platus Caritas savarankiškai ar bendradarbiaujant su savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, vyskupijų bei parapijų struktūromis išlaikomų labdaros valgyklų, vaistinių, slaugos, gydymo ir globos įstaigų tinklas. Lietuvos Caritas veikla finansuojama užsienio ir vietos rėmėjų, organizacijų ir privačių asmenų aukomis. Šiuo metu Lietuvos Caritas struktūrose dirba apie 3 tūkst. etatinių darbuotojų ir savanorių.

Lietuvos Caritas yra tarptautinės organizacijos Caritas Internationalis, vienijančios regionines Caritas organizacijas, ir Europos Caritas organizacijos, vienijančios nacionalines Caritas struktūras, narys.

Istorija

Pirmosios nepriklausomybės laikotarpiu nuo 1926 m. Lietuvoje veikusi Caritas federacija vienijo beveik visas katalikų švietimo ir labdaros organizacijas. 1940 m. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Caritas federacijos veikla buvo nutraukta.

1988 m. rugpjūčio 26 d. Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos Vargdienių seserų kongregacijos sesers Albinos Pajarskaitės vadovaujama moterų iniciatyvinė grupė pasirašė katalikiškojo moterų sambūrio Caritas steigimo aktą ir pradėjo sambūrio organizavimo darbus.

1989 m. balandžio 15–16 d. Kauno Sporto halėje surengtame steigiamajame katalikiškojo moterų sambūrio Caritas suvažiavime buvo patvirtinti sambūrio įstatai bei veiklos programa, išrinkta Centro valdyba ir taryba.

Atsivėrus platesnėms veiklos perspektyvoms, 1991 m. birželio 2 d. buvo sušauktas antrasis neeilinis suvažiavimas, kuriame patvirtinti nauji įstatai ir naujas pavadinimas – Lietuvos Caritas federacija. Nuo šiol Caritas nariais galėjo būti ne tik moterys, bet ir vyrai. Lietuvos Caritas federacija apibrėžė save kaip Katalikų Bažnyčios dvasininkų ir pasauliečių susivienijimą visuomenei religiškai ir doriškai ugdyti sprendžiant socialines problemas bei vystant karitatyvinę veiklą. 1991 m. Lietuvos Caritas federacija tapo Caritas Internationalis nare.

1994 m. liepos 23–24 d. įvykusiame Lietuvos Caritas federacijos II suvažiavime nežymiai pakoreguota organizacijos struktūra ir patvirtinta nuostata stengtis labiau įtraukti į karitatyvinę veiklą katalikus pasauliečius.

1997 m. birželio 21–22 d. surengtame Lietuvos Caritas federacijos suvažiavime organizacija buvo iš esmės pertvarkyta ir visiškai integruota į Lietuvos Katalikų Bažnyčios struktūrą, pavirtintas jos naujas pavadinimas – Lietuvos Caritas.

Struktūra

Šiuo metu Lietuvos nacionalinę Caritas organizaciją sudaro Lietuvos Caritas centras ir autonomiškos vyskupijų Caritas organizacijos, turinčios savo padalinius dekanatų ir parapijų lygmenimis.

Lietuvos Caritas (Centras) konsultuoja bei koordinuoja Caritas veiklą, atstovauja visai organizacijai Lietuvoje ir užsienyje, stengiasi daryti įtaką valstybės politikai siekdamas apsaugoti socialiai pažeidžiamų visuomenės sluoksnių interesus. Lietuvos Caritas direktorių skiria Lietuvos Vyskupų Konferencija.

Vyskupijų Caritas organizacijos, veikiančios visos septyneriose Lietuvos vyskupijose, teikia pagalbą pagyvenusiems žmonėms, ligoniams, našlaičiams, kaliniams, bendradarbiaudamos su savivaldybėmis bei nevyriausybinėmis organizacijomis padeda išlaikyti parapijinius globos namus, užsiima vargšų maitinimu, rengia rekolekcijas ir mokymus Caritas savanoriams. Vyskupijos Caritas organizacija pavaldi vietos vyskupas, kuris skiria jos direktorių.