LVK pavaldžios struktūros + Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras

Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras

S. Skapo g. 4
LT-01122 Vilnius

https://www.lkuc.lt/

Direktorius – kun. Kęstutis SMILGEVIČIUS

 

Veiklos tikslas ir sritys

Steigėjo – Lietuvos vyskupų konferencijos – pavedimu Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras yra atsakingas už katalikų tikybos mokymo turinį bei jo organizavimą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose remiantis Katalikų Bažnyčios gairėmis, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartimi, Švietimo įstatymu. Šią Bažnyčios misiją Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras (trumpai – LKUC) vykdo veikdamas tokiose srityse:

  • rūpinasi tikybos mokymo programų, vadovėlių, kitų mokymo priemonių rengimu ir jų sklaida;
  • nuolat tiria tikybos mokymo situaciją, bendrąsias tendencijas visuomenėje, šios dorinio ugdymo disciplinos atžvilgiu, renka ir analizuoja statistinius duomenis apie tikybos pamokas, mokytojų kvalifikaciją;
  • kuria ir palaiko vieningą tikybos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemą, inicijuoja, rengia, tvirtina ir įgyvendina kvalifikacijos programas;
  • tiesiogiai dalyvauja tikybos mokytojų atestacijos bei darbo priežiūros procese (Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras yra Švietimo ir mokslo ministerijos, Katalikų tikybos mokytojų kvalifikacijos komisijos, veiklos būstinė).

Istorija

1989 m. buvo įsteigta Lietuvos katalikų Bažnyčios tarpdiecezinė katechetikos komisija, kuri ėmėsi organizuoti katalikų tikybos mokymą Lietuvos mokyklose.

1991 m. Tarpdiecezinė katechetikos komisija įsteigė Lietuvos katechetikos centrą, kuriam pavedė organizuoti bei koordinuoti vaikų ir jaunimo religinį ugdymą bendrojo lavinimo mokyklose.

1997 m. Lietuvos katechetikos centras perėmė visas Tarpdiecezinės katechetikos komisijos funkcijas, teises ir juridines galias.

Specialistams rengti 1993 m. prie Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos fakulteto buvo įsteigta Aukštesnioji katechetų mokykla, 1999 m. tapusi Kauno aukštesniąja katechetų mokykla ir Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijoje įregistruota kaip valstybinė dviejų steigėjų – Lietuvos katechetikos centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos – mokykla, rengianti pradinės ir pagrindinės mokyklos katalikų religijos mokytojus bei parapijų katechetus. 2003 metais šiai mokyklai suteiktas Religijos studijų kolegijos statusas.

1994–2002 m. veikė Lietuvos katechetikos centro leidykla, kuri rengė, leido ir platino tikybos mokymo priemones. 1998–2000 m. buvo leidžiamas katalikams pedagogams skirtas žurnalas „Sėjėjas“, 2000–2002 m. ėjęs „Žodžio versmių“ pavadinimu.

1998-2009 m. Lietuvos katechetikos centrui buvo pavaldus Šv. Kazimiero knygynas Kaune.

2007 m. kovo mėnesį Lietuvos katechetikos centras perkeltas į Vilnių. 

2021 m. vasario 19 d. Lietuvos katechetikos centras buvo reorganizuotas į Lietuvos katalikiškojo ugdymo centrą.

 

 
Lietuvos Vyskupų Konferencija LVK LVK pavaldžios struktūros Lietuvos katalikiškojo ugdymo centras