LVK nariai Vyskupai emeritai + Vyskupas Jonas Kauneckas

Vyskupas Jonas Kauneckas

Vyskupas Jonas Kauneckas

Upytės g. 3
LT–35248 Panevėžys

Tel. (45) 43 51 56
Faks. (45) 50 04 07
El. paštas:
jkauneckas@centras.lt
 

Gimęs 1938 06 06
Kunigas 1977 05 22
Vyskupas 2000 08 05
Panevėžio vyskupas emeritas nuo 2013 08 10
 

Gimė 1938 m. birželio 6 d. Trajoniškio kaime (Pasvalio raj.), valstiečių šeimoje. 1945–1949 m mokėsi Suntautų pradžios mokykloje, 1949–1953 m. – Krinčino septynmetėje ir 1953–1954 m. Pasvalio vidurinėje mokykloje.

1954–1958 m. studijavo Panevėžio hidromelioracijos technikume. 1958–1959 m. dirbo Tauragės Melioracijos mašinų stotyje techniku, 1959–1963 m. – Alytaus Melioracijos statybos valdyboje darbų vykdytoju, 1963–1972 m. – Sausinimo sistemų valdyboje vyr. inžinieriumi. 1964–1968 m. neakivaizdiniu būdu studijavo vokiečių kalbą Maskvos aukštuosiuose užsienio kalbų kursuose. Baigęs šiuos kursus, Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą.

Nuo 1959 m. kasmet mėgindavo stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau sovietų valdžia vis neleisdavo jo priimti. Į kunigų seminariją galiausiai priimtas 1972 m. 1977 m. gegužės 22 d. Kauno arkikatedroje įšventintas kunigu.

1977–1983 m. – Telšių katedros vikaras, vėliau – Skaudvilės ir Adakavo klebonas. 1978–1984 m. – Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto narys.

1990 m. paskirtas atkurtos Telšių kunigų seminarijos vicerektoriumi ir seminarijos dėstytoju. Nuo 1993 m. – Telšių seminarijos dvasios vadas, nuo 1990 m. – Telšių vyskupijos kunigų tarybos narys, nuo 1994 m. – Telšių vyskupijos konsultorių kolegijos. 1993 m. popiežiaus paskirtas monsinjoru. Nuo 1994 m. – Telšių ateitininkų dvasios vadas.

2000 gegužės 13 d. nominuotas vyskupu ir paskirtas Telšių vyskupu augziliaru. Vyskupu konsekruotas 2000 m. rugpjūčio 5 d.

2002 m. sausio 5 d. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Kaunecką paskyrė Panevėžio vyskupu. Vyskupo Jono Kaunecko ingresas į Panevėžio katedrą vyko vasario 17 d.

2002–2005 m. buvo LVK Nuolatinės tarybos nariu. 2011 m. spalio 26 d. trejų metų kadencijai išrinktas „Iustitia et Pax“ komiteto pirmininku, 2014 m. spalio 29 d. perrinktas šioms pareigoms dar vienai kadencijai.

Nuo 2013 m. rugpjūčio 10 d. – Panevėžio vyskupas emeritas.