LVK nariai Vyskupai emeritai + Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ

Kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Rotušės a. 14A
LT-44279 Kaunas

Tel. (37) 40 90 26
Faks. (37) 32 00 90
El. paštas:
arkivst@lcn.lt
 

Gimęs 1938 11 07
Kunigas 1962 04 18
Vyskupas 1991 05 19
Kauno arkivyskupas emeritas nuo 2015 07 11
Pakeltas kardinolu 2019 10 05

Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Gudonių kaime (Lazdijų raj.) ūkininkų šeimoje.

1955 m. baigė Seirijų vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1957 m. studijas nutraukė, nes buvo pašauktas atlikti tarnybą sovietinėje armijoje. Grįžęs iš armijos, tęsė teologijos studijas, kurias baigė 1962 m. Tų pačių metų balandžio 18 d. vyskupo P. Maželio įšventintas kunigu.

Vikaravo Alytuje, Lazdijuose, Kudirkos Naumiestyje, Prienuose ir Simne.

1968 m. įstojo į Jėzaus draugiją.

1969 m. už akciją dėl Kauno kunigų seminarijos sovietinei valdžiai uždraudus eiti kunigo pareigas, metus dirbo gamykloje ir melioracijoje. Vikaraudamas Simne, 1972 m. kovo 19 d. pradėjo leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką“, kurią redagavo 11 metų.

1975–1983 m. – Kybartų klebonas. 1978 m. lapkričio 13 d. drauge su kitais keturiais kunigais įsteigė Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetą.

1983 m. suimtas ir, apkaltinus antitarybine propoganda ir agitacija, nuteistas dešimčiai metų laisvės atėmimo. Kalėjo Permės ir Mordovijos lageriuose. 1988 m. ištremtas į Sibirą, tačiau po pusmečio, prasidėjus „perestroikai“, paleistas į laisvę.

1989 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos paskirtas Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos dvasios tėvu, 1990 m. – šios seminarijos rektoriumi.

1991 m. gegužės 19 d. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Kauno arkivyskupijos augziliaru. 1996 m. gegužės 4 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu. Kauno arkivyskupo metropolito pareigas ėjo iki 2015 m. birželio 11 d.

1999-2002 m. ir 2005-2014 m. buvo Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininku, 2002–2005 m. LVK vicepirmininku. 2005-2015 m. LVK Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininkas. 2011-2014 m. LVK Socialinių reikalų tarybos pirmininkas.

2019 m.spalio 5 d., iškilmingos viešosios konsistorijos metu, Kauno arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius SJ priimtas į Kardinolų kolegiją. Popiežius Pranciškus kardinolui-prezbiteriui S. Tamkevičiui suteikė šv. Angelės Meriči titulą.