LVK nariai Vyskupai emeritai + Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ

Rotušės a. 14A
LT–44279 Kaunas

Tel. (37) 40 90 26
Faks. (37) 32 00 90
El. paštas:
ordinaras@kaunoarkivyskupija.lt
 

Gimęs 1961 07 06
Kunigas 1991 05 30
Vyskupas 2013 08 10

Kauno arkivyskupas emeritas nuo 2019 03 01
 

Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), du metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo, seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip du metus dirbo zakristijonu Linkmenyse (Ignalinos raj.) ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, o 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 m. dirbo Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 m. paskirtas koordinuoti „Liturginių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės Lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

2010-2013 m. Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius.

2013 m. birželio 6 d. paskirtas Panevėžio vyskupu ordinaru. Įšventintas vyskupu Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje rugpjūčio 10 d. ir tą pačią dieną pradėjo eiti Panevėžio vyskupo pareigas.

2015 m. birželio 11 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

2014-2019 ėjo LVK vicepirmininko ir Liturgijos komisijos pirmininko, o 2015-2017 - ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko pareigas.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. - Kauno arkivyskupas emeritas.

Be gimtosios lietuvių dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje.